VGZ Vacatures Gezondheidzorg
Vacatures-Gezondheidszorg.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

De in onderstaande Algemene Voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Diensten
De door Vacatures Gezondheidszorg aangeboden Diensten. Hiermee wordt het online plaatsen van vacatures bedoeld. Vacatures al dan niet voorzien van afbeeldingen of video's en alle andere Diensten die voorwerp zijn van enige offerte, aanbieding of Overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Vacatures Gezondheidszorg en Opdrachtgever.

Gebruiker
De Opdrachtgever, de Werkzoekende en elk ander natuurlijk rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Vacatures Gezondheidszorg zoals aangeboden op de Website.

Vacatures Gezondheidszorg
Vacatures Gezondheidszorg is een handelsnaam van PRO B.V. geregistreerd onder KvK-nummer 17221694.

Opdrachtgever
De natuurlijke rechtspersoon waarmee een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Vacatures Gezondheidszorg gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Website.

Overeenkomst
de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vacatures Gezondheidszorg op grond van Vacatures Gezondheidszorg die Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Website
De portal via welke Vacatures Gezondheidszorg Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via http://www.vacatures-gezondheidszorg.nl.

Werkzoekende
De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van Vacatures Gezondheidszorg zoals aangeboden op de Website.
 

Artikel 2: Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de Website voor Gebruikers, het verlenen van Diensten aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten van Vacatures Gezondheidszorg of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Vacatures Gezondheidszorg en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.2 Eventuele door de Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel elektronisch door Vacatures Gezondheidszorg en Gebruiker overeen zijn gekomen.

2.3 Vacatures Gezondheidszorg heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. De Gebruiker stemt reeds in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.

2.4 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Vacatures Gezondheidszorg, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd zal worden, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vacatures Gezondheidszorg zal op dat moment een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.

2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, wegen de eerstgenoemde bepalingen het zwaarst.

Artikel 3: Offertes/Overeenkomst

3.1 Alle offertes (inclusief aanbiedingen) van Vacatures Gezondheidszorg zijn vrijblijvend tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Opdrachten van Opdrachtgever binden Vacatures Gezondheidszorg pas nadat de opdracht door Vacatures Gezondheidszorg is bevestigd dan wel nadat Vacatures Gezondheidszorg kenbaar heeft gemaakt dat de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

Artikel 4: Positie Vacatures Gezondheidszorg

Het doel van deze Website is het bij elkaar brengen van werkzoekenden en werkgever. Vacatures Gezondheidszorg is echter nooit een partij bij een Overeenkomst die gesloten wordt door gebruikmaking van de Website tussen dergelijke partijen.

Artikel 5: Gegevens/inlogaccount Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens waaronder (maar niet beperkt tot) bedrijfsgegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Vacatures Gezondheidszorg dienen te worden verstrekt actueel, juist en volledig zijn. Daarnaast garandeert de Opdrachtgever dat zij wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van de Website en de Diensten af mag nemen.

5.2 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door haar geplaatste bedrijfsinformatie en vacature overeen komt met de werkelijkheid, derhalve actueel, juist en volledig is en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen van Vacatures Gezondheidszorg. De Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk concrete, bestaande en op moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Website. De Opdrachtgever mag in de geplaatste vacature niet verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Website. Door het plaatsen van de bedrijfsinformatie en de vacature geeft de Opdrachtgever Vacatures Gezondheidszorg toestemming voor het plaatsten van deze gegevens op de Website of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.3 De Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste bedrijfsinformatie en vacature geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.4 Vacatures Gezondheidszorg behoudt zich het recht om teksten zoals bedrijfsinformatie en vacatures (waaronder inbegrepen eventueel foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Vacatures Gezondheidszorg noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering kan onder meer plaatsvinden in de volgende gevallen:
• de bedrijfsinformatie en/of vacature is onvolledig, onjuist, niet actueel en/of niet bestaand;
• de Opdrachtgever heeft een CV op de Website geplaatst;
• de vacature bevat een verwijzing naar andere -niet op de Website vermelde- vacatures;
• de bedrijfsinformatie en/of vacature maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
• de bedrijfsinformatie en/of vacature is in strijd met de Nederland wet- en regelgeving, waaronder mede wordt verstaan maar niet beperkt tot 'de Nederlandse Reclame Code'.

5.5 Het door Vacatures Gezondheidszorg verstrekte inlogaccount is per Opdrachtgever gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van de Opdrachtgever vrij worden gebruikt.

5.6 De Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met het door Vacatures Gezondheidszorg verstrekte persoonlijk account.

5.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om cv’s plaatsen op de Website.

5.8 De vacatures gehanteerd door Vacatures Gezondheidszorg zijn van toepassing op alle vacatures ongeacht het feit of deze handmatig worden geplaatst dan wel geautomatiseerd worden aangeleverd.

Artikel 6: Gegevens Werkzoekende

6.1 Indien de Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Website, dient de Werkzoekende zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV actueel, juist en volledig zijn. De verstrekte informatie in zijn CV door de Werkzoekende  dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Website. Daarnaast garandeert de Werkzoekende dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

6.2 Vacatures Gezondheidszorg behoudt zich het recht om teksten van geplaatste cv’s in te korten of te wijzigen. Vacatures Gezondheidszorg behoudt zich tevens het recht om cv’s te verwijderen van de Website in geval de inhoud van het CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder (maar niet beperkt tot) intellectuele eigendomsrechten.

6.3 Wanneer Werkzoekende wenst zijn account wenst te beëindigen, dan kan Werkzoekende dit kenbaar maken bij Vacatures Gezondheidszorg. Alle gebruikersdata zal worden verwijderd uit het systeem, i.e. onzichtbaar worden voor overige gebruikers. Eventuele reeds aanwezige transactionele data tussen Opdrachtgever en Werkzoekende (bijvoorbeeld communicatie via het interne mailsysteem) kan niet met garantie worden verwijderd. Het e-mailadres van Werkzoekende wordt versleuteld bewaard om misbruik van het systeem te voorkomen, maar is niet inzichtelijk en zal niet worden gebruikt voor communicatie.

Artikel 7: Reikwijdte gebruiksrecht

7.1 De Opdrachtgever erkent dat Vacatures Gezondheidszorg producent is van de CV- en vacaturedatabase in de zin van de 'Databankenwet en auteursrechthebbende'.

7.2 De Opdrachtgever mag de vacaturedatabase slechts gebruiken met het doel om sollicitanten voor  vacatures te werven voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

7.3 De Opdrachtgever mag databestanden uit de database van de vacaturebank of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins wijzigen, verveelvoudigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Vacatures Gezondheidszorg.

7.4 Het is niet toegestaan voor de Gebruiker om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Vacatures Gezondheidszorg. Dit houdt onder andere in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen te gebruiken wanneer deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de CV- en vacaturedatabase op een of andere wijze te doorzoeken, kopiëren of op andere oneigenlijke wijze in te zien en/of te gebruiken.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder inbegrepen de auteursrechten op de afbeeldingen, foto’s, teksten, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Vacatures Gezondheidszorg of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, bedrijfsinformatie en/of vacature.

8.2 Het is voor de Gebruiker niet toegestaan om de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacatures Gezondheidszorg, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, verspreiden, verzenden, reproduceren of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder andere in dat het niet toegestaan is voor de Gebruiker zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vacatures Gezondheidszorg, een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-wezenlijke delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die de Gebruiker van de Website of een gedeelte daarvan maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 9: Spam/harvesten

9.1 Het gebruik van persoonsgegevens van derden die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt tot) e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een openstaande, concrete en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan
de persoonsgegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder andere inhoudt dat het verboden is:

* het ongevraagd organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van SMS, MMS, e-mail, fax, post of anderszins met werkzoekende(n), met als doel het direct of indirect promoten van de Diensten, goederen of het imago van een organisatie, onderneming of persoon voor zover het geen betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
* iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
* het verzamelen van e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden om welke reden dan ook.

Artikel 10: Uitsluiting

Vacatures Gezondheidszorg behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website. Verder heeft Vacatures Gezondheidszorg het recht om de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden indien de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van het Nederlands recht of met de nettiquette die de Gebruiker op internet in acht dient te nemen. Vacatures Gezondheidszorg heeft het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Vacatures Gezondheidszorg voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het bovenstaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11: Overmacht

Geen van alle Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt eveneens verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Vacatures Gezondheidszorg gebruik maakt.

Artikel 12: Onderhoud

Vacatures Gezondheidszorg is in haar recht om haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in geval van noodzakelijk belang voor het onderhouden of aanpassen van de Website of onderdelen hiervan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de  Gebruiker jegens Vacatures Gezondheidszorg ontstaat.

Artikel 13: Garantie

De inhoud van de Website is door Vacatures Gezondheidszorg met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Vacatures Gezondheidszorg kan echter niet garanderen:
• dat de Werkzoekende bevoegd is een eventuele Overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;
• dat de informatie op de Website actueel, juist en volledig is, waaronder mede wordt verstaan de door Werkzoekenden opgegeven persoonlijke informatie inclusief cv’s;
• dat de Werkzoekende daadwerkelijk een Overeenkomst met de Opdrachtgever zal sluiten;
• dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
• dat de systemen van Vacatures Gezondheidszorg vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 14: Onderzoeksplicht

14.1 De Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van bedrijfsinformatie en/of de vacatures om te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft de Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende bedrijfsinformatie en/of de vacatures te zenden aan het adres info@vacatures-gezondheidszorg.nl
14.2 Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is Vacatures Gezondheidszorg ter keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Vacatures Gezondheidszorg voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Vacatures Gezondheidszorg.
15.2 Vacatures Gezondheidszorg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
15.3 Vacatures Gezondheidszorg sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Website en/of de Diensten door de Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Vacatures Gezondheidszorg in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• handelingen verricht door de Opdrachtgever zoals het sluiten van een Overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
• de onmogelijkheid (delen van) de Website, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video's, te gebruiken;
• het feit dat de bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
• het onrechtmatig gebruik van de systemen van Vacatures Gezondheidszorg (waaronder de Website) door een derde.
15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vacatures Gezondheidszorg of haar ondergeschikten.

Artikel 16: Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Vacatures Gezondheidszorg volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste cv’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 17: Verwijzingen

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een banner, button of hyperlink) Websites van derden. Vacatures Gezondheidszorg heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites.

Artikel 18: Beveiliging

Vacatures Gezondheidszorg spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Vacatures Gezondheidszorg legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 19: Betalingsvoorwaarden

19.1 Opdrachtgever dient het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Website dan wel de op de factuur aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
19.2 Alle prijzen op de Website zijn exclusief BTW.
19.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Vacatures Gezondheidszorg gerechtigd rente in rekening te brengen Overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Vacatures Gezondheidszorg gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.
19.4 Indien Vacatures Gezondheidszorg genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke door de
betreffende Opdrachtgever aan Vacatures Gezondheidszorg worden vergoed.
19.5 Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt dient de Opdrachtgever voor voldoende bank- of girosaldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen.
Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Vacatures Gezondheidszorg, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 20: Zekerheid

20.1 Indien er goede redenen zijn om te twijfelen aan het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig na zal komen is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Vacatures Gezondheidszorg zekerheid te stellen in de door Vacatures Gezondheidszorg gewenste vorm.
20.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Vacatures Gezondheidszorg gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

Artikel 21: Duur en (tussentijdse) beëindiging

21.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 21.2 en 21.4.
21.2 Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.
21.3 Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 20.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Vacatures Gezondheidszorg ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
21.4 Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 22: Diversen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Vacatures Gezondheidszorg aangepast worden. Vacatures Gezondheidszorg adviseert daarom om regelmatig naar de Algemene Voorwaarden te kijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Vacatures Gezondheidszorg zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.

Versie oktober 2012